KRŠTENJE GOSPODINOVO (C)

KRŠTENJE GOSPODINOVO: LJUBLJENA SMO DJECA BOŽJA

Gospodine Isuse, hvala ti za sve vode svijeta koje si posvetio u času kada si stupio u vodu rijeke Jordana i kada si dopustio da te Ivan krsti. Tim časom sve su vode oslobođene od svake nečistoće i primile su od tebe snagu i ljepotu novoga stvaranja.

Hvala ti za vodu koja je provrla iz tvojeg otvorenog Srca. To je voda tvojeg predanog života, voda koja je postala izvorom žive vode što struji u život vječni. To je voda od koje i mi crpimo nov, blagoslovljen život djece Božje. Hvala ti za vodu s Jakovljeva zdenca. Bio si je žedan, ali si u svojoj žeđi uspio ponuditi ženi Samarijanki živu vodu. Tko nju pije više nikada neće ožednjeti. Razotkrio si joj tajne sakramenta krsta. Otvorio si joj srce da žeđa za pravim vrijednostima. Hvala ti za vodu što si je u Kani Galilejskoj pretvorio u dragocjeno vino, najbolje što su ga uzvanici te večeri kušali na svadbi. Ta je voda postala vinom, dragocjenim pićem na radost čovjeku. Tim čudom navijestio si čitavome svijetu neizrecivu preobrazbu – snagom tvoje ljubavi u tvom neprestanom darivanju svoga predanoga tijela i prolivene krvi u tajni euharistijske žrtve.

Gospodine Isuse, hvala ti za vodu kojom si i mene pozvao na nov život. Hvala ti za moje krštenje. Kada me je svećenik krstio, ti si me preporodio na nov život djece Božje. Hvala ti za dar sakramenta krsta i za sve ono što si mi time učinio i darovao. Hvala ti za svećenika koji me je krstio u tvoje ime; hvala ti za roditelje koji su vjerovali te sam se mogao krstiti na temelju njihove vjere: hvala ti za kumove koji su podupirali vjeru mojih roditelja i preuzeli na sebe odgovornost za moj daljnji rast u vjeri: hvala ti za zajednicu vjernika kojoj sam pridružen po tom sakramentu vode i Duha Svetoga; hvala ti za to prvo oproštenje grijeha, osobito oproštenje onog najdubljeg i prvog, istočnog grijeha.

Gospodine Isuse, bio si kršten u Jordanu. A dok si se molio rastvorilo se nebo i sišao je na tebe Duh Sveti u tjelesnom obličju goluba. Duh Sveti je pečat Očeve i tvoje ljubavi. To je neizbrisiv biljeg. Duh Sveti je i nama darovan u sakramentu krsta. Hvala ti za dar neizbrisivo utisnute ljubavi. Smijem živjeti u sigurnosti da me nećeš nikada prestati ljubiti, da me Otac nikada neće zaboraviti. Prva gesta tvojeg predanja nakon krštenja u Jordanu bila je molitva. Molitvom si rastvorio nebo i tada se dogodilo čudo silaska Duha Svetoga i čudo odjeka nezaboravnog glasa: ”Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!”

Nauči me moliti kao što to i priliči djetetu nebeskog Oca!

fra Zvjezdan

Be Sociable, Share!